Algemene leveringsvoorwaarden Markthuisje.nl

 Artikel 1: Begrippen

Verhuurder: Markthuisje.nl
Gevestigd: Dorpsstraat 12c, 6732 AE  te Harskamp.
Huurder: Iedere (potentiël) wederpartij van Verhuurder
Overeenkomst: De schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling.
Opleveringsdatum:  De datum waarop het gehuurde door Markthuisje.nl aan huurder
ter  beschikking wordt gesteld.


Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes

De door de Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4: Huurprijs

Markthuisjes en accessoires: alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook en inclusief transportkosten. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te alle tijden te geschieden 48 uur voor levering van goederen. Bij verzuim zal de Verhuurder de bestelde goederen in geen enkel geval leveren aan de Huurder.

Artikel 6: Aflevering op locatie

Huurder dient er voor zorg te dragen dat de locatie waar de huisjes geplaatst worden goed bereikbaar is voor de vrachtwagen waarmee de huisjes worden vervoerd. Indien er, door welke omstandigheden dan ook, oponthoud optreed zal Verhuurder deze tijd achteraf in rekening brengen bij Huurder..

Artikel 7: Verzekeringen

De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8: Reclames

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan de Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Voor de schade die aan de Huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is de Verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder al Verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

  1. De goederen worden bij terugkomst wederom gecontroleerd. Eventuele manco’s worden achteraf in rekening gebracht.
  2. Indien bij teruggave van het gehuurde aan de Verhuurder blijkt dat het gehuurde beschadigd is en de Huurder niet direct na ontvangst van het gehuurde gebreken, manco’s of andere klachten heeft gemeld, komen de kosten van reparatie voor rekening van de Huurder. Indien reparatie niet mogelijk is, of de kosten hiervan zo hoog zijn, dat reparatie niet van de Verhuurder gevergd kan worden, is de Huurder een schadevergoeding ter hoogte van de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (windkracht 8), (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurder van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uurzijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen of annuleringen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12: Ontbinding

Verhuuder heeft het recht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

  1. Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet; na sluiting van de overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 13: Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Alle met Markthuisje.nl gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Verhuurder en Huurder worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton) rechter te Arnhem

Zet- en drukfouten voorbehouden.

De voorwaarden zijn gedeponeerd onder Kamer van Koophandelnummer: …